ภาพจากงานรับปริญญาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Photo by NET-Photography
Bangkok Photographer

Chulalongkorn University Graduation 2011 Chulalongkorn University Graduation 2011